Vam lahko pomagam pri…

TEMELJNA PODROČJA DELA

Varstvo osebnih podatkov

Gre za področje, ki zadeva vsako družbo. Nudimo storitve svetovanja, pripravo politik zasebnosti, pomoč pri vzpostavitvi evidenc obdelav, testov zakonitega interesa in pri pripravi ocen učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov, sestavi pogodb in pogodbenih klavzul iz tega področja, ureditev področnih tem (npr. videonadzor in neposredno trženje) ter delovanje kot Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) itn.

Skladnosti poslovanja

Priprava ocene tveganja in podaja priporočil za obvladovanje tveganj pri poslovanju, priprava ali pregled internih aktov, procesov, pogodb, obrazcev, klavzul, svetovanje na področju varstva potrošnikov, uskladitev spletnih strani in poslovanja na daljavo z zakonodajo, ipd.

Gospodarskem pravu

Pravno svetovanje na področju ustanovitve družbe, statusnih sprememb (npr. pripojitev, sprememb pravno organizacijske oblike), nakupov in prodaj deležev oz. delnic, izključitev manjšinskih delničarjev, odsvajanje premoženja, prenos dejavnosti, ustanavljanje podružnic, priprava sklepov organov in podlag, vpisi članov organov v sodni register ipd.

Pogodbenemu pravu

Priprava in svetovanje na področju vseh vrst pogodbenih razmerji v družbi in sodelovanje pri pogajanjih za njihovo sklenitev.

Preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Svetovanje na področju priprave ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, seznama indikatorjev, internih aktov, ukrepov za poznavanje strank, poročanja, obrazcev in klavzul, upravljanja evidenc, izvedba obveznih izobraževanj na tem področju, implementacija videoidentifikacije, svetovanje pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

Delovnem pravu

Priprava pogodb o zaposlitvi, napotitvi delavcev v tujino, aneksov, internih aktov, ureditev dela na domu, pomoč pri pridobivanju enotnih dovoljenj za delo ipd.

Zastopanje

V kolikor se niste pravočasno uskladili in vas je obiskala inšpekcija, vas lahko zastopam v postopkih iz predhodno opisanih področij dela.

Izvedbi izobraževanj

Izvedba izobraževanj iz področja varstva osebnih podatkov, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter zavarovalnega prava v skladu z predpisi o stalnem poklicnem usposabljanju zavarovalnih zastopnikov in posrednikov.

Nepremičnine

Svetovanje in priprava vseh tipov pogodb, ki se tičejo nepremičnin (prodajne, najemne, leasing pogodbe, urejanje medesebojnim razmerij etažnh lastnikov ipd.), vodenje transakcij povezanih z nepremičninami. Družba prav tako dolgoročno oddaja lastni nepremičnini v Ljubljani in Portorožu.

Potrebujete pravno pomoč ali nasvet?