Po včerajšnji (13.7.2021) objavi v Ur. l. št. 122/21, je 14.7.2021 začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID- 19 (nadalje ZIUPGT) 

Pomembne vsebine, ki se lahko aplicirajo na vašo podjetje so: 

 • Spremembe in dopolnitve Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

Podaljšanje finančnih spodbud na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19 iz 36. člena Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) do 31. decembra 2021. Ukrepi se lahko izvajajo šele po odobritvi s strani Evropske komisije.

 • Spremembe in dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) (3. – 6. člen)

Pri vračilu pomoči v obliki povračila dela nekritih fiksnih stroškov in način ugotavljanja upravičenosti do pomoči iz 112. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) se določitev roka za predložitev izjave o vračilu pomoči v obliki nekritih fiksnih stroškov določi do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

 • Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (14. – 26. člen)

Možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom tistim delavcem, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas in določitev pogojev za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače. Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom je mogoča od 1. julija do 30. septembra 2021. Vlada lahko ukrep podaljša enkrat, za največ tri mesece, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2021. Omenjenega ukrepa ni mogoče uporabiti pri delavcih, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov. Delodajalec uveljavlja pravico do pravico do delnega povračila nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ. Višina delnega povračila nadomestila plače znaša 80 odstotkov nadomestila place in je omejena z višino polovice povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji za leto 2020 (t.j. 928 eur!). V 80 odstotkov nadomestila plače, ki ga krije Republika Slovenija, je vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II). Nadzor nad dodelitvijo in izplačevanjem povračila nadomestil plač izvaja ZRSZ. Pravico do delnega povračila nadomestila plače lahko uveljavlja delodajalec, ki:

– je pravna ali fizična oseba, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 31. decembrom 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas, oziroma fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je bila najpozneje na dan 31. december 2020 vpisana v Register kmetijskih gospodarstev, in

– po njegovi oceni najmanj 10 odstotkov zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 odstotkov dela in

– mu je s predpisom Vlade omejeno ali onemogočeno opravljanje gospodarske dejavnosti.

POMOČ TURIZMU

 • Turistični boni (43. – 44. člen)

Uvedba novih bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer: odrasli v višini 100 EUR, mladoletne osebe pa v višini 50 EUR. Novi boni bodo tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do 31. decembra 2021, prenosljivi med najožjimi sorodniki.

 • Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 (27. – 32. člen)

Sofinanciranje regresa za letni dopust za leto 2021 za pravne in fizične osebe, ki so bile vpisane v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in ki kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po SKD Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti ter dejavnosti opravljajo eno izmed spodaj naštetih dejavnosti.

Pogoj za pridobitev pravice do sofinanciranje regresa je upad prihodkov več kot 20% v letu 2021 glede na leto 2019 in da ima subjekt vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve tega zakona ter ni podjetje v težavah. Pomoč za financiranje regresa iz tega člena mora upravičenec nameniti za izplačilo regresa za zaposlene, kot jim pripada skladno z ZDR-1. Višina pomoči za financiranje regresa za letni dopust znaša 1.024 eurov na zaposlenega oz. njegov sorazmerni del , če je delavec upravičen do sorazmernega dela regresa. Pomoč za financiranje regresa se določi glede na število zaposlenih vključenih v zavarovanje na podlagi 14. člena ZPIZ-2 na dan uveljavitve tega zakona. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS najkasneje do 30. septembra 2021. FURS izplača pomoč za financiranje regresa do 20. oktobra 2021.

 • 11.050Proizvodnja piva (mali proizvajalec piva skladno s 77. členom Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16))
 • 49.392Obratovanje žičnic
 • 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55)
 • 56.Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)
 • 59.140Kinematografska dejavnost
 • 77.110Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 • 77.210Dajanje športne opreme v najem in zakup
 • 77.340Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • 85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 85.520Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
 • 86.220Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost – v sklopu slovenskih naravnih zdravilišč
 • 90.010Umetniško uprizarjanje
 • 90.020Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
 • 90.040Obratovanje objektov za kulturne prireditve
 • 91.020Dejavnost muzejev
 • 91.040Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
 • 92.001Dejavnost igralnic
 • 93.110Obratovanje športnih objektov
 • 93.120Dejavnosti športnih klubov
 • 93.130Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190Druge športne dejavnosti
 • 93.210Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.292Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
 • Upravljanje z vodami (45. člen)

Imetniki pravice za vodo za namen kopališč so oproščeni plačila povračila za obdobje od 1. januarja 2021 do 15. junija 2021.

Photo by Ehud Neuhaus on Unsplash