Ustanavljanje gospodarskih družb v Sloveniji ureja Zakon o gospodarskih družbah, ki je bil v tem delu nazadnje spremenjen v februarju 2021 z novelo K. Pri tem nam pomembnejšo spremembo predstavlja 10.a člen. Uporabo spremenjenega člena deloma prikazujem na konkretnem primeru, kjer gre za tujo fizično osebo s stalnim prebivališčem v Avstriji, ki v Sloveniji prvič ustanavlja podjetje z minimalnim ustanovnim kapitalom.

1.     Kje se lahko ustanovi družbo v Sloveniji?

Glede samega načina ustanavljanja družbe se situacija z družbenikom, ki je tujec, ne razlikuje od ustanavljanja pri kateri so družbeniki domače pravne ali fizične osebe. Družbo se lahko ustanovi:

–       Pri notarju (v osebni navzočnosti ali po pooblastilu)

–       Na točki SPOT (v osebni navzočnosti).

2.     Ali je pri ustanovitvi družbe s strani tujcev potrebna pridobitev slovenske davčne številke?

V skladu z Zakonom o finančni upravi je podana zahteva, da morajo družbeniki, ki ustanavljajo družbo z omejeno odgovornostjo v Sloveniji, pridobiti slovensko davčno številko, saj gre za kapital, ki je lahko predmet obdavčitve. Pridobitev se izvede pri FURS na podlagi obrazca DR-02, kateremu je potrebno priložiti kopije osebnih dokumentov. Vloga se lahko vloži po pooblastilu.

3.     Kakšna dokazila mora zagotoviti družbenik?

Družbenik mora v matični državi pridobiti naslednja dokazila:

  • da ni bil pravnomočno obsojen na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, zoper človekovo zdravje ter zoper splošno varnost ljudi in premoženja;
  • da ni z več kot 25 % udeležen v kapitalu družbe, ki je bila v obdobju zadnjih 12 mesecev javno objavljena na seznamu:
    • nepredlagateljev obračunov ali neplačnikov na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek,
    • zavezancev za davek, ki jim je po uradni dolžnosti prenehala identifikacija za namene DDV zaradi suma zlorabe identifikacije za namene DDV oziroma ugotovitve davčnega organa, da je davčni zavezanec identifikacijo za namene DDV uporabljal tako, da je drugim davčnim zavezancem neupravičeno omogočal odbitek DDV; (se uporablja od 24.2.2022)
  • da družbeniku v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata Republike Slovenije za delo oziroma Finančne uprave Republike Slovenije najmanj dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oziroma prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno;

4.     Kako družbenik iz tuje države (npr. Avstrije) pridobi zahtevana dokazila za ustanovitev družbe?

Družbenik, ki prihaja iz tuje države pridobi dokazila iz 10.a. člena ZGD-1K v svoji matični državi. Potrdilo predstavlja izpis iz registra ali potrdilo pristojnega organa, če matična država tak organ ali register ima. V kolikor tak organ ali register v matični državi ne obstaja oziroma se v matični državi takšno potrdilo ne izdaja, se priloži izjava družbenika. Zelo pomembna omejitev je, da dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni.

Družbenik iz Avstrije potrdilo o nekaznovanosti iz 1. točke 1. odstavka 10.a. člena ZGD-1K pridobi:

–       od Deželne policijske direkcije oz. policijske postaje v večjih mestih oziroma

–       urada županov v manjših mestih, kjer ni policijskih postaj ali

–       kot elektronsko potrdilo preko elektronske vloge s t.i. Bürgerkarte (podobno kot v RS Sigen-ca), ki obstaja tudi kot aplikacija na mobilnem telefonu (ta možnost velja le za državljane AT) ali

–       na diplomatsko-konzularnem predstavništvu AT v tujini.

Glede na pridobljene podatke v Avstriji davčni organ in delovna inšpekcija be vodijo seznamov davčnih dolžnikov in ne izdajajo potrdil glede neobstoja prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. Predlagam, da se v tem primeru predloži izjava družbenika.

5.     Katera je druga zahtevana dokumentacija za ustanovitev družbe?

Listine, ki je potrebno osnovati oziroma pridobiti pred registracijo družbe so:  

– Akt o ustanovitvi družbe;

– Sklep o imenovanju direktorja;

– overjeno Soglasje lastnika poslovnega naslova družbe;

– potrdila banke o pologu 7.500,00 EUR ustanovnega kapitala;

Vse navedene dokumente se skupaj s Predlogom za vpis družbe v register odda na Okrožno sodišče, ki izda sklep o vpisu družbe z omejeno odgovornostjo v register.

POZOR: Postopek je opisan za primer, ko družbenik v preteklosti še ni ustanavljal ali bil lastnik družbe v R. Sloveniji. V kolikor je družbenik v preteklosti že posloval v R. Sloveniji, so na so na to lahko vezane dodatne omejitve. V tem primeru je potrebno preveriti tudi:

–       Koliko časa je tega minilo od zadnje ustanovitve družbe?

–       Ali so bile družbe izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije?

–       Ali je bila kdaj izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena tega zakona (izplačilo iz osnovnega kapitala družbeniku pod zakonski minimum – določba velja od 24.8.2021);

Pen lying on a contract or application form, wide angle view.